Planowane koszty studiów niestacjonarnych (zaocznych)

UWAGA! Sekretariat Komisji będzie czynny w dniach 19-21 września 2016 r. w godzinach 9.00-13.00 i 22-26 września w godzinach 10.00-12.00

 

 

 

Planowane koszty studiów niestacjonarnych (zaocznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej

Podkategorie

 • FIZ studia I stopnia

  Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem licencjackim, absolwenci otrzymują tytuł licencjata fizjoterapii.

  Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności, utraconej lub obniżonej wydolności, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, poprawnego funkcjonowania w zespołach rehabilitacyjnych we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych.

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia – magisterskich, znają jeden język obcy na poziomie B2, według ESOKJ Rady Europy.

 • FIZ studia II stopnia

  Studia drugiego stopnia są adresowane do absolwentów studiów zawodowych z tytułem licencjata kierunku fizjoterapii. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci otrzymują tytuł magistra fizjoterapii.

  Absolwenci studiów II stopnia uzyskują kompetencje niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne. Ponadto w trakcie studiów prowadzone są zajęcia z metod specjalnych m.in. terapii manualnej, metody PNF, metody NDT Bobath, metody McKenzie, co daje absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy.

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.