REGULAMIN OBOZU STUDENCKIEGO

Campus Akademicki AWF Kraków 2017

 

 1. Każdy uczestnik, podczas trwania obozu Campus Akademicki AWF Kraków, ma prawo:
  • brać udział we wszystkich wydarzeniach, sportowych i rozrywkowych – uczestnictwo nie jest obowiązkowe;
  • korzystać z obiektów i udostępnionego sprzętu sportowego na terenie ośrodka na warunkach określonych przez ośrodek.
 2. Każdy uczestnik, podczas trwania obozu Campus Akademicki AWF Kraków, zobowiązany jest do wykonywania poleceń organizatorów, i pracowników ośrodka.
 3. Uczestnikom obozu zabrania się:
  • posiadania i zażywania środków odurzających;
  • samowolnego opuszczania terenu ośrodka bez uprzedniego poinformowania o tym organizatorów,
  • wprowadzania na teren ośrodka osób niebędących uczestnikami obozu Campus Akademicki AWF Kraków– bez zgody organizatorów.
 4. Kąpiel w Jeziorze Rożnowski jest możliwa tylko podczas zorganizowanych zajęć i pod nadzorem ratowników wodnych. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę zdrowia lub życia podczas kąpieli uczestnika w niedozwolonych miejscach.
 5. Wszelkie usterki w pokojach należy zgłosić pracownikom recepcji ośrodka lub organizatorom w dniu zakwaterowania. Po tym czasie zostaną one uznane za zniszczenie z winy uczestnika.
 6. Każdy uczestnik Campusu Akademickiego AWF Kraków całkowicie odpowiada za wyposażenie pokoju, w którym został zakwaterowany przez organizatorów (bez możliwości samowolnej zmiany pokoju).
 7. W przypadku stwierdzenia zniszczenia w pokoju uczestnika, będzie on pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody. Opłatę wg cennika ośrodka będzie zobowiązany uiścić przy wykwaterowaniu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia Campusu o tydzień później ze względu na złe warunki atmosferyczne, informacja zostanie przesłana mailem nie później, niż na 7 dni przed rozpoczęciem Campusu.
 9. Pozostałe informacje są zawarte w Regulaminie Ośrodka AWF Kraków który jest dalszą częścią powyższego Regulaminu.