Spis treści

2. Kandydaci zakwalifikowani na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie muszą przedstawić aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.), wydane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF na danym kierunku studiów.

Skierowanie na badania lekarskie kandydat może wydrukować ze strony internetowej uczelni – „rekrutacja” – „pliki do pobrania” (załącznik nr 3 – skierowanie na kierunek Wychowanie fizyczne, kierunek Sport, kierunek Kultura Fizyczna Osób Starszych, kierunek Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych oraz kierunek Turystyka i Rekreacja, załącznik nr 4 – skierowanie na kierunek Fizjoterapia, kierunek Kosmetologia i kierunek Terapia zajęciowa). Kandydat może wykonać badania bezpłatnie pobierając skierowanie z sekretariatu WKR lub drukując imienne skierowanie po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.

 Zaświadczenie lekarskie winno zawierać:

  1. pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie;
  2. datę jego wydania;
  3. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie;
  4. kierunek kształcenia;
  5. nazwę i adres placówki dydaktycznej;
  6. orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów lub studiów doktoranckich;
  7. podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie;
  8. datę następnego badania lekarskiego;
  9. pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.

Podstawa prawna badań: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół  ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U  z 28 sierpnia 2014 r., poz. 1144).