Ilekroć mowa w niniejszym informatorze o WKR, oznacza to Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

1. W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie obowiązuje Elektroniczny System Rejestracji (ESR) kandydatów na studia.

Kandydat winien zarejestrować się w ESR poprzez wypełnienie i złożenie (wydrukowanie) ankiety osobowej (podania). Formularz elektroniczny wraz z instrukcją postępowania dostępny jest na stronie internetowej AWF: https://rekrutacja.awf.krakow.pl (aktywna od 19.06 br.). Jeśli nie jest dostępna drukarka należy koniecznie kompletny formularz 'wydrukować' na ekran przeglądarki - spowoduje to jego ukazanie się Komisji Rekrutacyjnej.


2. Kandydaci zakwalifikowani na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie muszą przedstawić aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.), wydane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF na danym kierunku studiów.

Skierowanie na badania lekarskie kandydat może wydrukować ze strony internetowej uczelni – „rekrutacja” – „pliki do pobrania” (załącznik nr 3 – skierowanie na kierunek Wychowanie fizyczne, kierunek Sport, kierunek Kultura Fizyczna Osób Starszych, kierunek Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych oraz kierunek Turystyka i Rekreacja, załącznik nr 4 – skierowanie na kierunek Fizjoterapia, kierunek Kosmetologia i kierunek Terapia zajęciowa). Kandydat może wykonać badania bezpłatnie pobierając skierowanie z sekretariatu WKR lub drukując imienne skierowanie po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.

 Zaświadczenie lekarskie winno zawierać:

 1. pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie;
 2. datę jego wydania;
 3. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie;
 4. kierunek kształcenia;
 5. nazwę i adres placówki dydaktycznej;
 6. orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów lub studiów doktoranckich;
 7. podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie;
 8. datę następnego badania lekarskiego;
 9. pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.

Podstawa prawna badań: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół  ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U  z 28 sierpnia 2014 r., poz. 1144).


3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne. Opłata jest bezzwrotna. Opłata rekrutacyjna nie podlega również zwrotowi, jeśli złożone dokumenty nie spełniają wymagań określonych w warunkach rekrutacji (dotyczy to również niekompletnych dokumentów). Wpłaty należy dokonać po zarejestrowaniu się w ESR według zawartej tam instrukcji. Opłata za postępowanie rekrutacyjne dla kierunku Wychowanie Fizyczne studia I stopnia, Kultura Fizyczna Osób Starszych studia I stopnia, Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych studia I stopnia oraz Sport studia I stopnia wynosi 100,00 zł. Dla pozostałych kierunków i trybów studiów - 85,00 zł.

Opłata rekrutacyjna winna być wniesiona dokładnie wg wzoru przelewu wygenerowanego w tzw. Profilu Kandydata (dostępny po wydrukowaniu formularza podania - ankiety osobowej). Musi zawierać w tytule przelewu: nazwisko i imię opłata rekrutacyjna za: symbol kierunku do wybrania WF*/S*/TiR*/Fiz* , stopień studiów do wybrania I*/II* , tryb studiów stacjonarne lub zaoczne s*/z*. Przykład: Jan Kowalski opłata rekrutacyjna za: WF_II_s.

Wysokość opłaty reguluje Zarządzenie Rektora AWF nr 14/2016 z 30 maja 2016 roku.

wysokość opłat:

1. Studia stacjonarne (dzienne):

1) kierunek wychowanie fizyczne:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł *

2) kierunek sport:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł

3) kierunek kultura fizyczna osób starszych:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł

4) kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł

5) kierunek fizjoterapia:

a) 5-letnie studia jednolite - 85,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł

6) kierunek terapia zajęciowa:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł

7) kierunek kosmetologia:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł

8) kierunek turystyka i rekreacja:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł

2. Studia niestacjonarne (zaoczne):

1) kierunek wychowanie fizycznego:

a) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł *

2) kierunek turystyka i rekreacja:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł

3. Kandydaci na studia stacjonarne doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz Wydziale Rehabilitacji Ruchowej są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej!

* W przypadku, gdy kandydat na studia drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku wychowanie fizyczne przystępuje zarówno do rekrutacji w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym ponosi tylko jedną opłatę!


 4. Na czas egzaminów wstępnych istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim po uprzednim dokonaniu rezerwacji (w miarę wolnych miejsc) – nr tel. +48 12-683-14-90.


5. Zasady przyjęć na studia kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą:.

 1. Zasady przyjęć na studia, kandydatów obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą są takie same jak kandydatów, którzy zdawali starą maturę (egzamin dojrzałości stara matura – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach), jeżeli świadectwo dojrzałości upoważnia do podjęcia studiów w kraju wystawienia tego świadectwa. Świadectwo winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego..
 2. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, przyjmowane będą na studia zgodnie z zasadami określonymi w art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich  uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U nr 190 poz. 1406; Dz. U. 2009 r. nr 176, poz. 1365; Dz. U. 2015 poz. 1112).
 3. Cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA- EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz posiadacze karty Polaka, posiadający świadectwo upoważniające do podjęcia studiów wyższych w krajach wydania tych świadectw, podlegają procedurze rekrutacyjnej takiej jak Polacy.
 4. Kandydaci wymienieni w punkcie 1) i 2) winni złożyć wymagane dokumenty w terminach rekrutacji obowiązujących w Uczelni..

6. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów z maturą międzynarodową (IB) i maturą europejską (EB) będzie odbywać się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji obowiązującym w roku akademickim 2017/2018 na danym kierunku studiów

Kandydaci z IB i EB zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu WKR świadectwo dojrzałości przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Dyplom EB (European Baccalaureate)

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej, to znaczy dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997 r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443).

Oceny na świadectwie za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10. W każdym przypadku minimalna ocena zaliczająca wynosi 6.

Wyniki przedmiotowe kandydata legitymującego się maturą europejską EB są ustalane odpowiednio do zasad rekrutacji obowiązującym na danym kierunku studiów:

1)     wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego na dany kierunek ustala się wyłącznie na podstawie posiadanych przez kandydata wyników pisemnych części egzaminów maturalnych zdawanych z przedmiotów realizowanych w ramach Matury Europejskiej EB organizowanej przez Szkoły Europejskie.

2)     jeżeli kandydat posiada wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego wtedy stosuje się następujący sposób przeliczania:

a)     10 pkt dla matury EB odpowiada wartości maksimum z przedmiotu kwalifikacyjnego, które może uzyskać kandydat wg uchwały rady wydziału;

b)     6 pkt dla matury EB na poziomie podstawowym odpowiada 30% pkt nowej matury na poziomie podstawowym.

Kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia
21 czerwca 1994 r. kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na procenty:

Wynik na dyplomie EB

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

 

9,51 – 10,00

100%

150%

9,01 – 9,50

90%

135%

8,51 – 9,00

80%

120%

8,01 – 8,50

70%

105%

7,51 – 8,00

60%

90%

7,01 – 7,50

50%

75%

6,51 – 7,00

40%

60%

6,00 – 6,50

30%

45%

Dyplom IB (International Baccalaureate)

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej, to znaczy dokument wydawany przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą  (Dz. U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443);.

 1. Wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego na dany kierunek ustala się na podstawie wyników pisemnych, zewnętrznych części egzaminów maturalnych z tego przedmiotu według zasady:
 • 7 pkt dla matury IB odpowiada wartości maksimum z przedmiotu kwalifikacyjnego, które może uzyskać kandydat na dany kierunek studiów;
 • 2 pkt dla matury IB na poziomie podstawowym odpowiada 30% pkt nowej matury na poziomie podstawowym;

Kandydaci z dyplomem IB wydanym przez IBO w Genewie kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym
z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na procenty:

 

IB
Poz-SL

Odpowiednik matury
poziom podstawowy

 

IB
Poz-HL

Odpowiednik matury
poziom rozszerzony

 

7

100%

 

7

150%

 

6

90%

 

6

135%

 

5

75%

 

5

113%

 

4

60%

 

4

90%

 

3

45%

 

3

68%

 

2

30%

 

2

45%

 

Kandydatom z klas dwujęzycznych przelicza się wynik matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru:

R= D x 4/3

gdzie :

D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego

R oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik poziomu rozszerzonego matury dwujęzycznej nie może przekroczyć maksymalnego wyniku jaki może kandydat osiągnąć na poziomie rozszerzonym - nie więcej niż 150 pkt.


7. Pisemne prace egzaminacyjne mogą być udostępnione kandydatom do wglądu na ich pisemną prośbę skierowaną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

8. W czasie egzaminów wstępnych kandydat powinien legitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

9. Kandydat, który dozna kontuzji w trakcie egzaminu sprawnościowego, zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.


10. Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych na pierwszy rok każdy kandydat znajdujący się na ww. liście zobowiązany jest – w terminie określonym przez WKR – dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5 i dostarczenia wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją kandydata ze studiów i skreśleniem jego nazwiska z listy osób zakwalifikowanych.

Na miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie potwierdzą podjęcia studiów na określonym kierunku w wyznaczonym terminie, będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych na studia z braku miejsc, wg kolejności listy rankingowej.

11. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie: dla kandydatów na studia I i II stopni  do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem WKR, dla kandydatów na studia III stopnia do Rektora za pośrednictwem WKR, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

12. W przypadku, gdy na określonym kierunku i trybie studiów liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, dodatkowa rekrutacja może być ogłoszona we wrześniu, według zasad obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji. Termin składania dokumentów określi zarządzenie rektora.


13. Studia niestacjonarne są odpłatne. Studenci studiów niestacjonarnych ponoszą również koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem itp. podczas obozów, praktyk i ćwiczeń terenowych.

14. Studenci studiów stacjonarnych ponoszą odpłatność za powtarzanie zajęć z powodu niezaliczenia ich w ustalonych terminach. Ponoszą również koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów itp. podczas obozów, praktyk i ćwiczeń terenowych. Odpłatne są także studia stacjonarne na drugim i następnym kierunku, zgodnie z przepisami ustawy.

15. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zawiadamiają kandydatów drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Zawiadomienie generowane jest w internetowym Portalu Kandydata.


16. Egzamin maturalny (nowa matura) – egzamin maturalny zdawany od  roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach.
      Egzamin dojrzałości (stara matura) – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach.


17. Zdjęcia w formacie elektronicznym