zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

5. Zasady przyjęć na studia kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą:.

  1. Zasady przyjęć na studia, kandydatów obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą są takie same jak kandydatów, którzy zdawali starą maturę (egzamin dojrzałości stara matura – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach), jeżeli świadectwo dojrzałości upoważnia do podjęcia studiów w kraju wystawienia tego świadectwa. Świadectwo winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego..
  2. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, przyjmowane będą na studia zgodnie z zasadami określonymi w art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich  uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U nr 190 poz. 1406; Dz. U. 2009 r. nr 176, poz. 1365; Dz. U. 2015 poz. 1112).
  3. Cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA- EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz posiadacze karty Polaka, posiadający świadectwo upoważniające do podjęcia studiów wyższych w krajach wydania tych świadectw, podlegają procedurze rekrutacyjnej takiej jak Polacy.
  4. Kandydaci wymienieni w punkcie 1) i 2) winni złożyć wymagane dokumenty w terminach rekrutacji obowiązujących w Uczelni..