3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne. Opłata jest bezzwrotna. Opłata rekrutacyjna nie podlega również zwrotowi, jeśli złożone dokumenty nie spełniają wymagań określonych w warunkach rekrutacji (dotyczy to również niekompletnych dokumentów). Wpłaty należy dokonać po zarejestrowaniu się w ESR według zawartej tam instrukcji. Opłata za postępowanie rekrutacyjne dla kierunku Wychowanie Fizyczne studia I stopnia, Kultura Fizyczna Osób Starszych studia I stopnia, Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych studia I stopnia oraz Sport studia I stopnia wynosi 100,00 zł. Dla pozostałych kierunków i trybów studiów - 85,00 zł.

Opłata rekrutacyjna winna być wniesiona dokładnie wg wzoru przelewu wygenerowanego w tzw. Profilu Kandydata (dostępny po wydrukowaniu formularza podania - ankiety osobowej). Musi zawierać w tytule przelewu: nazwisko i imię opłata rekrutacyjna za: symbol kierunku do wybrania WF*/S*/TiR*/Fiz* , stopień studiów do wybrania I*/II* , tryb studiów stacjonarne lub zaoczne s*/z*. Przykład: Jan Kowalski opłata rekrutacyjna za: WF_II_s.

Wysokość opłaty reguluje Zarządzenie Rektora AWF nr 14/2016 z 30 maja 2016 roku.

wysokość opłat:

1. Studia stacjonarne (dzienne):

1) kierunek wychowanie fizyczne:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł *

2) kierunek sport:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł

3) kierunek kultura fizyczna osób starszych:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł

4) kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł

5) kierunek fizjoterapia:

a) 5-letnie studia jednolite - 85,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł

6) kierunek terapia zajęciowa:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł

7) kierunek kosmetologia:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł

8) kierunek turystyka i rekreacja:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł

2. Studia niestacjonarne (zaoczne):

1) kierunek wychowanie fizycznego:

a) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł *

2) kierunek turystyka i rekreacja:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł
b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł

3. Kandydaci na studia stacjonarne doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz Wydziale Rehabilitacji Ruchowej są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej!

* W przypadku, gdy kandydat na studia drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku wychowanie fizyczne przystępuje zarówno do rekrutacji w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym ponosi tylko jedną opłatę!