Rekrutacja 2017/2018

Informator dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Fizjoterapia na rok akademicki 2017/18 zostaje zawieszona.

Ze względów organizacyjnych i technicznych Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim uruchamia wyłącznie następujące kierunki:

Czytaj więcej...

Informacje ogólne

Rejestracja elektroniczna, zaświadczenia o stanie zdrowia, opłaty rekrutacyjne, zasady przyjęć dla innych rodzajów matury, zakwaterowanie na czas egzaminów, zasady ogłaszania wyników i potwierdzanie chęci studiowania, odwołania, dodatkowe terminy rekrutacji itp.

Czytaj więcej...

Akty prawne

Tu znajdziesz akty prawne, na które powołujemy się w tekstach. Załączniki znajdują się w innym miejscu.
[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

Nowości, zmiany itp.

W tym portalu znajdziesz komplet przejrzyście ułożonych informacji. Czytaj wszystkie artykuły: te ogólne i te o wybranym kierunku studiów... Potem spokojnie możesz przejść do złożenia podania i wypełnienia ankiety personalnej na witrynie » rekrutacja.awf.krakow.pl «

Pliki do pobrania

Tu znajdziesz załączniki, na które powołujemy się w tekstach.W osobnych katalogach są również potrzebne w toku rekrutacji:
Akty prawne (Zasady rekrutacji na studia w roku akademicki 2018/2019) oraz Standardy kształcenia .

Czytaj więcej...

Kryteria formalne

Kryteria formalne to warunki, jakie należy spełniać, by mieć prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Czytaj więcej...

Badania lekarskie

Kandydaci na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF na danym kierunku studiów.

Czytaj więcej...

Słowo od JM Rektora

Szanowni Państwo, drodzy Maturzyści,

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie  to nowoczesna Uczel­nia posi­ada­jąca pełne prawa aka­demickie. Jest jedną z dziesię­ciu pub­licznych szkół wyższych w Krakowie. Ksz­tałce­nie prowadzone jest w ramach trzech wydzi­ałów: Wychowa­nia Fizy­cznego i Sportu, Reha­bil­i­tacji Ruchowej oraz Turystyki i Rekreacji, na ośmiu kierunk­ach studiów: wychowa­nia fizy­cznego, sportu, kultury fizycznej osób starszych, wychowania fizycznego w służbach mundurowych, fizjoter­apii, terapii zajęciowej, kosmetologii oraz turystyki i rekreacji.

Czytaj więcej...

Instrukcja użytkowania Portalu Rekrutacyjnego

Instrukcja Portalu Rekrutacyjnego obsługującego Elektroniczny System Rejestracji kandydatów (ESR)

Aby zarekrutować się w systemie ESR należy zalogować się poprzez strony internetowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie...

Instrukcje obsługi Portalu ESR...

Specjalizacje trenerskie, instruktorskie

Uczelnia stwarza studentom możliwość uzyskania poza programem studiów dodatkowych kwalifikacji poprzez uruchamianie specjalizacji i kursów prowadzonych przez poszczególne jednostki dydaktyczne.

Czytaj więcej...

Matura międzynarodowa IB (International Baccalaureate) i EB

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów z maturą międzynarodową (IB) i maturą europejską (EB) będzie odbywać się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji obowiązującym w roku akademickim 2017/2018 na danym kierunku studiów.

Czytaj więcej...